https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเลย

No.1/7อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน
อ.เมืองเลย ต.กุดป่อง

No.2/7อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนล่าง
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนล่าง
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนล่าง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนล่าง
อ.เมืองเลย ต.กุดป่อง

No.3/7อ่างเก็บน้ำพราว
อ่างเก็บน้ำพราว
อ่างเก็บน้ำพราว อ่างเก็บน้ำพราว
อ.เมืองเลย ต.กุดป่อง

https://www.lovethailand.org/อำเภอนาด้วง

No.4/7อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย
อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย
อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย
อ.นาด้วง ต.นาด้วง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเชียงคาน

No.5/7อ่างเก็บน้ำซำเต่น
อ่างเก็บน้ำซำเต่น
อ่างเก็บน้ำซำเต่น อ่างเก็บน้ำซำเต่น
อ.เชียงคาน ต.เชียงคาน

https://www.lovethailand.org/อำเภอวังสะพุง

No.6/7อ่างเก็บน้ำห้วยเซิม
อ่างเก็บน้ำห้วยเซิม
อ่างเก็บน้ำห้วยเซิม อ่างเก็บน้ำห้วยเซิม
อ.วังสะพุง ต.วังสะพุง

https://www.lovethailand.org/อำเภอภูหลวง

No.7/7อ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด
อ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด
อ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด อ่างเก็บน้ำห้วยสีเสียด
อ.ภูหลวง ต.ภูหอ