https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองเลย

No.1/3อาคารที่ทำการ ททท. สำนักงานเลย
อาคารที่ทำการ ททท. สำนักงานเลย
อาคารที่ทำการ ททท. สำนักงานเลย อาคารที่ทำการ ททท. สำนักงานเลย
อ.เมืองเลย ต.กุดป่อง

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าลี่

No.2/3สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว
สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว
สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว
อ.ท่าลี่ ต.ท่าลี่

https://www.lovethailand.org/อำเภอวังสะพุง

No.3/3อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อ.วังสะพุง ต.วังสะพุง