https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองขอนแก่น

No.1/10บึงหนองโคตร
บึงหนองโคตร
บึงหนองโคตร บึงหนองโคตร
อ.เมืองขอนแก่น ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอพระยืน

No.2/10แก่งกุดโดก
แก่งกุดโดก
แก่งกุดโดก แก่งกุดโดก
อ.พระยืน ต.พระยืน

https://www.lovethailand.org/อำเภอชุมแพ

No.3/10บึงนาเพียง
บึงนาเพียง
บึงนาเพียง บึงนาเพียงบึงนาเพียง
อ.ชุมแพ ต.ชุมแพ

https://www.lovethailand.org/อำเภอสีชมพู

No.4/10ลำน้ำพอง
ลำน้ำพอง
ลำน้ำพอง ลำน้ำพอง
อ.สีชมพู ต.สีชมพู

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านไผ่

No.5/10แก่งละว้า
แก่งละว้า
แก่งละว้า แก่งละว้า
อ.บ้านไผ่ ต.บ้านไผ่

https://www.lovethailand.org/อำเภอพล

No.6/10หนองน้ำอิสานเขียว
หนองน้ำอิสานเขียว
หนองน้ำอิสานเขียว หนองน้ำอิสานเขียว
อ.พล ต.เมืองพล

https://www.lovethailand.org/อำเภอแวงน้อย

No.7/10บึงละหานนา
บึงละหานนา
บึงละหานนา บึงละหานนา
อ.แวงน้อย ต.แวงน้อย

https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองสองห้อง

No.8/10หนองละเลิงเค็ง
หนองละเลิงเค็ง
หนองละเลิงเค็ง หนองละเลิงเค็ง
อ.หนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง

No.9/10หนองศาลา
หนองศาลา
หนองศาลา หนองศาลา
อ.หนองสองห้อง ต.หนองสองห้อง

https://www.lovethailand.org/อำเภอชนบท

No.10/10หนองกองแก้ว
หนองกองแก้ว
หนองกองแก้ว หนองกองแก้ว
อ.ชนบท ต.ชนบท