https://www.lovethailand.org/อำเภอน้ำพอง

No.1/2หมู่บ้านงูจงอาง
หมู่บ้านงูจงอาง
หมู่บ้านงูจงอาง หมู่บ้านงูจงอาง
อ.น้ำพอง ต.น้ำพอง

https://www.lovethailand.org/อำเภอภูเวียง

No.2/2หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
อ.ภูเวียง ต.บ้านเรือ