https://www.lovethailand.org/อำเภอพระยืน

No.1/3อนุสาวรีย์สมเด็จอาจพุฒาจารย์
อนุสาวรีย์สมเด็จอาจพุฒาจารย์
อนุสาวรีย์สมเด็จอาจพุฒาจารย์ อนุสาวรีย์สมเด็จอาจพุฒาจารย์
อ.พระยืน ต.พระยืน

https://www.lovethailand.org/อำเภอน้ำพอง

No.2/3ค่ายเปรมติณสูลานนท์
ค่ายเปรมติณสูลานนท์
ค่ายเปรมติณสูลานนท์ ค่ายเปรมติณสูลานนท์
อ.น้ำพอง ต.น้ำพอง

No.3/3หอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
หอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
หอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ หอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
อ.น้ำพอง ต.น้ำพอง