https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

No.1/3วงเวียนโปงลาง
วงเวียนโปงลาง
วงเวียนโปงลาง วงเวียนโปงลาง
อ.เมืองกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์

No.2/3อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)
อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร) อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร (ท้าวโสมพะมิตร)
อ.เมืองกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์

https://www.lovethailand.org/อำเภอสหัสขันธ์

No.3/3สะพานเทพสุดา (สะพานสิรินธร)
สะพานเทพสุดา (สะพานสิรินธร)
สะพานเทพสุดา (สะพานสิรินธร) สะพานเทพสุดา (สะพานสิรินธร)
อ.สหัสขันธ์ ต.ภูสิงห์