https://www.lovethailand.org/อำเภอเขาวง

No.1/2ต้นไม้กลายเป็นหิน
ต้นไม้กลายเป็นหิน
ต้นไม้กลายเป็นหิน ต้นไม้กลายเป็นหิน
อ.เขาวง ต.คุ้มเก่า

https://www.lovethailand.org/อำเภอสหัสขันธ์

No.2/2แหลมโนนวิเศษ
แหลมโนนวิเศษ
แหลมโนนวิเศษ แหลมโนนวิเศษ
อ.สหัสขันธ์ ต.ภูสิงห์