https://www.lovethailand.org/อำเภอเขาวง

No.1/4น้ำตกตาดทอง
น้ำตกตาดทอง
น้ำตกตาดทอง น้ำตกตาดทอง
อ.เขาวง ต.คุ้มเก่า

No.2/4น้ำตกผานางคอย
น้ำตกผานางคอย
น้ำตกผานางคอย น้ำตกผานางคอย
อ.เขาวง ต.คุ้มเก่า

https://www.lovethailand.org/อำเภอสมเด็จ

No.3/4น้ำตกแก้งกะอาม
น้ำตกแก้งกะอาม
น้ำตกแก้งกะอาม น้ำตกแก้งกะอาม
อ.สมเด็จ ต.สมเด็จ

https://www.lovethailand.org/อำเภอนาคู

No.4/4น้ำตกตาดเชียงทา
น้ำตกตาดเชียงทา
น้ำตกตาดเชียงทา น้ำตกตาดเชียงทา
อ.นาคู ต.นาคู