https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

No.1/5เขื่อนลำปาว
เขื่อนลำปาว
เขื่อนลำปาว เขื่อนลำปาว
อ.เมืองกาฬสินธุ์ ต.กาฬสินธุ์

https://www.lovethailand.org/อำเภอกุฉินารายณ์

No.2/5อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง
อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง
อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง
อ.กุฉินารายณ์ ต.บัวขาว

No.3/5อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง
อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง
อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง
อ.กุฉินารายณ์ ต.บัวขาว

https://www.lovethailand.org/อำเภอห้วยเม็ก

No.4/5อ่างเก็บน้ำบ้านหาดทรายมูล
อ่างเก็บน้ำบ้านหาดทรายมูล
อ่างเก็บน้ำบ้านหาดทรายมูล อ่างเก็บน้ำบ้านหาดทรายมูล
อ.ห้วยเม็ก ต.ห้วยเม็ก

https://www.lovethailand.org/อำเภอสมเด็จ

No.5/5อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ
อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ
อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ
อ.สมเด็จ ต.สมเด็จ