https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองลำพูน

No.1/2ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย
ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย
อ.เมืองลำพูน ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอป่าซาง

No.2/2อุทยานธรรมะ และหอศิลป์
อุทยานธรรมะ และหอศิลป์
อุทยานธรรมะ และหอศิลป์ อุทยานธรรมะ และหอศิลป์
อ.ป่าซาง ต.ปากบ่อง