https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองลำพูน

No.1/2กู่ช้าง-กู่ม้า
กู่ช้าง-กู่ม้า
กู่ช้าง-กู่ม้า กู่ช้าง-กู่ม้า
อ.เมืองลำพูน ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านธิ

No.2/2กู่เฮือง-กู้ป่าลาน
กู่เฮือง-กู้ป่าลาน
กู่เฮือง-กู้ป่าลาน กู่เฮือง-กู้ป่าลาน
อ.บ้านธิ ต.บ้านธิ