https://www.lovethailand.org/อำเภอลี้

No.1/3น้ำตกก้อหลวง
น้ำตกก้อหลวง
น้ำตกก้อหลวง น้ำตกก้อหลวง
อ.ลี้ ต.ลี้

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านธิ

No.2/3น้ำตกห้วยม่วง
น้ำตกห้วยม่วง
น้ำตกห้วยม่วง น้ำตกห้วยม่วง
อ.บ้านธิ ต.บ้านธิ

No.3/3น้ำตกห้วยหก
น้ำตกห้วยหก
น้ำตกห้วยหก น้ำตกห้วยหก
อ.บ้านธิ ต.บ้านธิ