https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองลำพูน

No.1/7บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ
อ.เมืองลำพูน ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ทา

No.2/7ศาลเจ้าพ่อขุนตาล
ศาลเจ้าพ่อขุนตาล
ศาลเจ้าพ่อขุนตาล ศาลเจ้าพ่อขุนตาล
อ.แม่ทา ต.ทาปลาดุก

No.3/7ศาลเจ้าพ่อผาด่าน
ศาลเจ้าพ่อผาด่าน
ศาลเจ้าพ่อผาด่าน ศาลเจ้าพ่อผาด่าน
อ.แม่ทา ต.ทาปลาดุก

https://www.lovethailand.org/อำเภอลี้

No.4/7พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ (ถ้ำดอยโตน)
พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ (ถ้ำดอยโตน)
พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ (ถ้ำดอยโตน) พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ (ถ้ำดอยโตน)
อ.ลี้ ต.ลี้

No.5/7ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองลี้
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองลี้
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองลี้ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองลี้
อ.ลี้ ต.ลี้

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านธิ

No.6/7พระธาตุดอยห้างบาตร
พระธาตุดอยห้างบาตร
พระธาตุดอยห้างบาตร พระธาตุดอยห้างบาตร
อ.บ้านธิ ต.บ้านธิ

No.7/7พระธาตุดอยงุ้ม
พระธาตุดอยงุ้ม
พระธาตุดอยงุ้ม พระธาตุดอยงุ้ม
อ.บ้านธิ ต.บ้านธิ