https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองลำพูน

No.1/8อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
อ.เมืองลำพูน ต.ในเมือง

No.2/8อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี
อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี
อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี
อ.เมืองลำพูน ต.ในเมือง

No.3/8อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย
อ.เมืองลำพูน ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ทา

No.4/8สะพานทาชมพู
สะพานทาชมพู
สะพานทาชมพู สะพานทาชมพู
อ.แม่ทา ต.ทาปลาดุก

No.5/8อุโมงค์รถไฟขุนตาน
อุโมงค์รถไฟขุนตาน
อุโมงค์รถไฟขุนตาน อุโมงค์รถไฟขุนตาน
อ.แม่ทา ต.ทาปลาดุก

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านโฮ่ง

No.6/8ทางรถไฟสายเก่า
ทางรถไฟสายเก่า
ทางรถไฟสายเก่า ทางรถไฟสายเก่า
อ.บ้านโฮ่ง ต.บ้านโฮ่ง

https://www.lovethailand.org/อำเภอลี้

No.7/8อนุสาวรีย์สามครูบา
อนุสาวรีย์สามครูบา
อนุสาวรีย์สามครูบา อนุสาวรีย์สามครูบา
อ.ลี้ ต.ลี้

No.8/8อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยยาชนะ
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยยาชนะ
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยยาชนะ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยยาชนะ
อ.ลี้ ต.ลี้