https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองบัวแดง

No.1/4แก่งใหญ่บ้านห้วยไผ่ใต้
แก่งใหญ่บ้านห้วยไผ่ใต้
แก่งใหญ่บ้านห้วยไผ่ใต้ แก่งใหญ่บ้านห้วยไผ่ใต้
อ.หนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง

No.2/4แม่น้ำชี
แม่น้ำชี
แม่น้ำชี แม่น้ำชีแม่น้ำชี
อ.หนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง

https://www.lovethailand.org/อำเภอจัตุรัส

No.3/4บึงละหาน
บึงละหาน
บึงละหาน บึงละหาน
อ.จัตุรัส ต.บ้านกอก

https://www.lovethailand.org/อำเภอบำเหน็จณรงค์

No.4/4บึงบางอำพันธ์
บึงบางอำพันธ์
บึงบางอำพันธ์ บึงบางอำพันธ์บึงบางอำพันธ์
อ.บำเหน็จณรงค์ ต.บ้านชวน