https://www.lovethailand.org/อำเภอเกษตรสมบูรณ์

No.1/5ภูกุ้มข้าว
ภูกุ้มข้าว
ภูกุ้มข้าว ภูกุ้มข้าว
อ.เกษตรสมบูรณ์ ต.บ้านยาง

No.2/5ภูคิ้ง
ภูคิ้ง
ภูคิ้ง ภูคิ้ง
อ.เกษตรสมบูรณ์ ต.บ้านยาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองบัวแดง

No.3/5ผาเกิ้ง
ผาเกิ้ง
ผาเกิ้ง ผาเกิ้ง
อ.หนองบัวแดง ต.หนองบัวแดง

https://www.lovethailand.org/อำเภอภูเขียว

No.4/5ภูโจ้โก้
ภูโจ้โก้
ภูโจ้โก้ ภูโจ้โก้ภูโจ้โก้
อ.ภูเขียว ต.ผักปัง

https://www.lovethailand.org/อำเภอภักดีชุมพล

No.5/5จุดชมวิวเทือกเขาพังเหย
จุดชมวิวเทือกเขาพังเหย
จุดชมวิวเทือกเขาพังเหย จุดชมวิวเทือกเขาพังเหย
อ.ภักดีชุมพล ต.บ้านเจียง