https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองชัยภูมิ

No.1/10อ่างเก็บน้ำละหานลูกนก
อ่างเก็บน้ำละหานลูกนก
อ่างเก็บน้ำละหานลูกนก อ่างเก็บน้ำละหานลูกนก
อ.เมืองชัยภูมิ ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอคอนสวรรค์

No.2/10บึงแวง
บึงแวง
บึงแวง บึงแวง
อ.คอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์

https://www.lovethailand.org/อำเภอเกษตรสมบูรณ์

No.3/10เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนห้วยกุ่ม
เขื่อนห้วยกุ่ม เขื่อนห้วยกุ่ม
อ.เกษตรสมบูรณ์ ต.บ้านยาง

No.4/10เขื่อนชลประทานน้ำพรม
เขื่อนชลประทานน้ำพรม
เขื่อนชลประทานน้ำพรม เขื่อนชลประทานน้ำพรม
อ.เกษตรสมบูรณ์ ต.บ้านยาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบำเหน็จณรงค์

No.5/10เขื่อนลำคันฉู
เขื่อนลำคันฉู
เขื่อนลำคันฉู เขื่อนลำคันฉูเขื่อนลำคันฉู
อ.บำเหน็จณรงค์ ต.บ้านชวน

https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองบัวระเหว

No.6/10อ่างเก็บน้ำบ้านท่าช้าง
อ่างเก็บน้ำบ้านท่าช้าง
อ่างเก็บน้ำบ้านท่าช้าง อ่างเก็บน้ำบ้านท่าช้างอ่างเก็บน้ำบ้านท่าช้าง
อ.หนองบัวระเหว ต.หนองบัวระเหว

https://www.lovethailand.org/อำเภอภูเขียว

No.7/10อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร อ่างเก็บน้ำบ้านเพชรอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร
อ.ภูเขียว ต.ผักปัง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแก้งคร้อ

No.8/10เขื่อนลำปะทาว
เขื่อนลำปะทาว
เขื่อนลำปะทาว เขื่อนลำปะทาว
อ.แก้งคร้อ ต.ช่องสามหมอ

https://www.lovethailand.org/อำเภอคอนสาร

No.9/10เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)
เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)
เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม) เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม)
อ.คอนสาร ต.คอนสาร

https://www.lovethailand.org/อำเภอเนินสง่า

No.10/10อ่างเก็บน้ำตะหลุบหญ้าคา
อ่างเก็บน้ำตะหลุบหญ้าคา
อ่างเก็บน้ำตะหลุบหญ้าคา อ่างเก็บน้ำตะหลุบหญ้าคาอ่างเก็บน้ำตะหลุบหญ้าคา
อ.เนินสง่า ต.หนองฉิม