https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองชัยภูมิ

No.1/7ศาลเจ้าพ่อพระยาแล
ศาลเจ้าพ่อพระยาแล
ศาลเจ้าพ่อพระยาแล ศาลเจ้าพ่อพระยาแล
อ.เมืองชัยภูมิ ต.ในเมือง

No.2/7ศาลบวงสรวง และศาลเพียงตา
ศาลบวงสรวง และศาลเพียงตา
ศาลบวงสรวง และศาลเพียงตา ศาลบวงสรวง และศาลเพียงตา
อ.เมืองชัยภูมิ ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านเขว้า

No.3/7กู่แดง
กู่แดง
กู่แดง กู่แดง
อ.บ้านเขว้า ต.บ้านเขว้า

https://www.lovethailand.org/อำเภอคอนสวรรค์

No.4/7พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี
พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี
พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวารวดี
อ.คอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์

No.5/7พระใหญ่ใบเสมา
พระใหญ่ใบเสมา
พระใหญ่ใบเสมา พระใหญ่ใบเสมา
อ.คอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์

https://www.lovethailand.org/อำเภอเกษตรสมบูรณ์

No.6/7พระธาตุกุดจอก
พระธาตุกุดจอก
พระธาตุกุดจอก พระธาตุกุดจอก
อ.เกษตรสมบูรณ์ ต.บ้านยาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอภูเขียว

No.7/7พระธาตุหนองสามหมื่น
พระธาตุหนองสามหมื่น
พระธาตุหนองสามหมื่น พระธาตุหนองสามหมื่น
อ.ภูเขียว ต.ผักปัง