https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองบุรีรัมย์

No.1/2วนอุทยานเขากระโดง
วนอุทยานเขากระโดง
วนอุทยานเขากระโดง วนอุทยานเขากระโดง
อ.เมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอประโคนชัย

No.2/2เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน
อ.ประโคนชัย ต.ประโคนชัย