https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองบุรีรัมย์

No.1/5ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมือง ศาลหลักเมือง
อ.เมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง

https://www.lovethailand.org/อำเภอพุทไธสง

No.2/5พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์
พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์
พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์
อ.พุทไธสง ต.พุทไธสง

https://www.lovethailand.org/อำเภอลำปลายมาศ

No.3/5พระเจดีย์ศรีทะเมนชัย
พระเจดีย์ศรีทะเมนชัย
พระเจดีย์ศรีทะเมนชัย พระเจดีย์ศรีทะเมนชัย
อ.ลำปลายมาศ ต.ลำปลายมาศ

https://www.lovethailand.org/อำเภอสตึก

No.4/5พระพุทธรูปใหญ่
พระพุทธรูปใหญ่
พระพุทธรูปใหญ่ พระพุทธรูปใหญ่
อ.สตึก ต.สตึก

https://www.lovethailand.org/อำเภอนาโพธิ์

No.5/5พระปรางค์วัดธาตุ
พระปรางค์วัดธาตุ
พระปรางค์วัดธาตุ พระปรางค์วัดธาตุ
อ.นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์