https://www.lovethailand.org/อำเภอชานุมาน

No.1/3งานประเพณีแข่งขันเรือยาว
งานประเพณีแข่งขันเรือยาว
งานประเพณีแข่งขันเรือยาว งานประเพณีแข่งขันเรือยาวงานประเพณีแข่งขันเรือยาว
อ.ชานุมาน ต.ชานุมาน

No.2/3ประเพณีแข่งเรือเล็ก
ประเพณีแข่งเรือเล็ก
ประเพณีแข่งเรือเล็ก ประเพณีแข่งเรือเล็กประเพณีแข่งเรือเล็ก
อ.ชานุมาน ต.ชานุมาน

https://www.lovethailand.org/อำเภอปทุมราชวงศา

No.3/3ฮีตสิบสองคองสิบสี่
ฮีตสิบสองคองสิบสี่
ฮีตสิบสองคองสิบสี่ ฮีตสิบสองคองสิบสี่
อ.ปทุมราชวงศา ต.หนองข่า