https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

No.1/5สวนเกษตรชิตสกนต์
สวนเกษตรชิตสกนต์
สวนเกษตรชิตสกนต์ สวนเกษตรชิตสกนต์
อ.เมืองอำนาจเจริญ ต.บุ่ง

https://www.lovethailand.org/อำเภอชานุมาน

No.2/5สวนปาล์ม
สวนปาล์ม
สวนปาล์ม สวนปาล์มสวนปาล์ม
อ.ชานุมาน ต.ชานุมาน

No.3/5สวนไผ่
สวนไผ่
สวนไผ่ สวนไผ่
อ.ชานุมาน ต.ชานุมาน

No.4/5สวนผลไม้
สวนผลไม้
สวนผลไม้ สวนผลไม้
อ.ชานุมาน ต.ชานุมาน

https://www.lovethailand.org/อำเภอพนา

No.5/5อุทยานดงลิงดอนเจ้าปู่
อุทยานดงลิงดอนเจ้าปู่
อุทยานดงลิงดอนเจ้าปู่ อุทยานดงลิงดอนเจ้าปู่
อ.พนา ต.พนา