https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

No.1/3หมู่บ้านหมอลำหนองปลาค้าว
หมู่บ้านหมอลำหนองปลาค้าว
หมู่บ้านหมอลำหนองปลาค้าว หมู่บ้านหมอลำหนองปลาค้าว
อ.เมืองอำนาจเจริญ ต.บุ่ง

https://www.lovethailand.org/อำเภอหัวตะพาน

No.2/3ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อ
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อ
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อ
อ.หัวตะพาน ต.หัวตะพาน

No.3/3ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ
ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ
ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ
อ.หัวตะพาน ต.หัวตะพาน