https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

No.1/3น้ำตกธิดาเทพ
น้ำตกธิดาเทพ
น้ำตกธิดาเทพ น้ำตกธิดาเทพ
อ.เมืองอำนาจเจริญ ต.บุ่ง

https://www.lovethailand.org/อำเภอชานุมาน

No.2/3น้ำตกตาดใหญ่
น้ำตกตาดใหญ่
น้ำตกตาดใหญ่ น้ำตกตาดใหญ่
อ.ชานุมาน ต.ชานุมาน

No.3/3น้ำตกห้วยทราย
น้ำตกห้วยทราย
น้ำตกห้วยทราย น้ำตกห้วยทราย
อ.ชานุมาน ต.ชานุมาน