https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

No.1/5อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน
อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน
อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน
อ.เมืองอำนาจเจริญ ต.บุ่ง

No.2/5อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท
อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท
อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท
อ.เมืองอำนาจเจริญ ต.บุ่ง

https://www.lovethailand.org/อำเภอชานุมาน

No.3/5อ่างเก็บน้ำห้วยทราย
อ่างเก็บน้ำห้วยทราย
อ่างเก็บน้ำห้วยทราย อ่างเก็บน้ำห้วยทราย
อ.ชานุมาน ต.ชานุมาน

https://www.lovethailand.org/อำเภอหัวตะพาน

No.4/5เกาะกลางน้ำ
เกาะกลางน้ำ
เกาะกลางน้ำ เกาะกลางน้ำ
อ.หัวตะพาน ต.หัวตะพาน

No.5/5โครงการฝายลำเซบาย
โครงการฝายลำเซบาย
โครงการฝายลำเซบาย โครงการฝายลำเซบาย
อ.หัวตะพาน ต.หัวตะพาน