https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

No.1/7พุทธอุทยาน และพระมงคลมิ่งเมือง
พุทธอุทยาน และพระมงคลมิ่งเมือง
พุทธอุทยาน และพระมงคลมิ่งเมือง พุทธอุทยาน และพระมงคลมิ่งเมือง
อ.เมืองอำนาจเจริญ ต.บุ่ง

No.2/7ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง และศาลหลักเมือง
ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง และศาลหลักเมือง
ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง และศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง และศาลหลักเมือง
อ.เมืองอำนาจเจริญ ต.บุ่ง

No.3/7สำนักสงฆ์ป่าดงเย็น
สำนักสงฆ์ป่าดงเย็น
สำนักสงฆ์ป่าดงเย็น สำนักสงฆ์ป่าดงเย็น
อ.เมืองอำนาจเจริญ ต.บุ่ง

No.4/7รอยเท้าพระสีวลี
รอยเท้าพระสีวลี
รอยเท้าพระสีวลี รอยเท้าพระสีวลี
อ.เมืองอำนาจเจริญ ต.บุ่ง

https://www.lovethailand.org/อำเภอปทุมราชวงศา

No.5/7พระธาตุนาป่าแซง
พระธาตุนาป่าแซง
พระธาตุนาป่าแซง พระธาตุนาป่าแซง
อ.ปทุมราชวงศา ต.หนองข่า

https://www.lovethailand.org/อำเภอหัวตะพาน

No.6/7อุโบสถวัดโพธิ์ศรีจิกดู่
อุโบสถวัดโพธิ์ศรีจิกดู่
อุโบสถวัดโพธิ์ศรีจิกดู่ อุโบสถวัดโพธิ์ศรีจิกดู่
อ.หัวตะพาน ต.หัวตะพาน

No.7/7ใบเสมา
ใบเสมา
ใบเสมา ใบเสมา
อ.หัวตะพาน ต.หัวตะพาน