https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอุทัยธานี

No.1/7เขาสะแกกรัง
เขาสะแกกรัง
เขาสะแกกรัง เขาสะแกกรัง
อ.เมืองอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่

https://www.lovethailand.org/อำเภอทัพทัน

No.2/7เขาปฐวี
เขาปฐวี
เขาปฐวี เขาปฐวี
อ.ทัพทัน ต.ทัพทัน

https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองฉาง

No.3/7เขาปลาร้า
เขาปลาร้า
เขาปลาร้า เขาปลาร้า
อ.หนองฉาง ต.หนองฉาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอลานสัก

No.4/7หุบป่าตาด
หุบป่าตาด
หุบป่าตาด หุบป่าตาด
อ.ลานสัก ต.ลานสัก

No.5/7เขาผาแรด
เขาผาแรด
เขาผาแรด เขาผาแรด
อ.ลานสัก ต.ลานสัก

No.6/7เขาพระยาพายเรือ
เขาพระยาพายเรือ
เขาพระยาพายเรือ เขาพระยาพายเรือ
อ.ลานสัก ต.ลานสัก

https://www.lovethailand.org/อำเภอห้วยคต

No.7/7เขาเชือก
เขาเชือก
เขาเชือก เขาเชือก
อ.ห้วยคต ต.สุขฤทัย