https://www.lovethailand.org/อำเภอสว่างอารมณ์

No.1/3เมืองโบราณบึงคอกช้าง
เมืองโบราณบึงคอกช้าง
เมืองโบราณบึงคอกช้าง เมืองโบราณบึงคอกช้าง
อ.สว่างอารมณ์ ต.สว่างอารมณ์

https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองฉาง

No.2/3เมืองอุไทยธานีเก่า
เมืองอุไทยธานีเก่า
เมืองอุไทยธานีเก่า เมืองอุไทยธานีเก่า
อ.หนองฉาง ต.หนองฉาง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านไร่

No.3/3เมืองโบราณบ้านการุ้ง
เมืองโบราณบ้านการุ้ง
เมืองโบราณบ้านการุ้ง เมืองโบราณบ้านการุ้ง
อ.บ้านไร่ ต.บ้านไร่