https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอุทัยธานี

No.1/4ฮกแซตึ๊ง
ฮกแซตึ๊ง
ฮกแซตึ๊ง ฮกแซตึ๊ง
อ.เมืองอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่

https://www.lovethailand.org/อำเภอทัพทัน

No.2/4แหล่งทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกหม้อ
แหล่งทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกหม้อ
แหล่งทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกหม้อ แหล่งทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกหม้อ
อ.ทัพทัน ต.ทัพทัน

https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองขาหย่าง

No.3/4กลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ
กลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ
กลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ กลุ่มอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านท่าโพ
อ.หนองขาหย่าง ต.หนองขาหย่าง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านไร่

No.4/4บ้านนาตาโพ
บ้านนาตาโพ
บ้านนาตาโพ บ้านนาตาโพ
อ.บ้านไร่ ต.บ้านไร่