https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองอุทัยธานี

No.1/3ศาลหลักเมืองอุทัยธานี
ศาลหลักเมืองอุทัยธานี
ศาลหลักเมืองอุทัยธานี ศาลหลักเมืองอุทัยธานี
อ.เมืองอุทัยธานี ต.อุทัยใหม่

https://www.lovethailand.org/อำเภอทัพทัน

No.2/3หลวงพ่อเคลือบ
หลวงพ่อเคลือบ
หลวงพ่อเคลือบ หลวงพ่อเคลือบ
อ.ทัพทัน ต.ทัพทัน

https://www.lovethailand.org/อำเภอสว่างอารมณ์

No.3/3สำนักแม่ชีดำรงอารยธรรม
สำนักแม่ชีดำรงอารยธรรม
สำนักแม่ชีดำรงอารยธรรม สำนักแม่ชีดำรงอารยธรรม
อ.สว่างอารมณ์ ต.สว่างอารมณ์