https://www.lovethailand.org/อำเภอสว่างอารมณ์

No.1/9ถ้ำวัดเขาหินเทิน
ถ้ำวัดเขาหินเทิน
ถ้ำวัดเขาหินเทิน ถ้ำวัดเขาหินเทิน
อ.สว่างอารมณ์ ต.สว่างอารมณ์

No.2/9ถ้ำวัดเขาหิน
ถ้ำวัดเขาหิน
ถ้ำวัดเขาหิน ถ้ำวัดเขาหิน
อ.สว่างอารมณ์ ต.สว่างอารมณ์

https://www.lovethailand.org/อำเภอหนองขาหย่าง

No.3/9ถ้ำเขาปลาร้า
ถ้ำเขาปลาร้า
ถ้ำเขาปลาร้า ถ้ำเขาปลาร้า
อ.หนองขาหย่าง ต.หนองขาหย่าง

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านไร่

No.4/9ถ้ำพุหวาย
ถ้ำพุหวาย
ถ้ำพุหวาย ถ้ำพุหวาย
อ.บ้านไร่ ต.บ้านไร่

No.5/9ถ้ำเกร็ดดาว
ถ้ำเกร็ดดาว
ถ้ำเกร็ดดาว ถ้ำเกร็ดดาว
อ.บ้านไร่ ต.บ้านไร่

No.6/9ถ้ำเขาวงษ์
ถ้ำเขาวงษ์
ถ้ำเขาวงษ์ ถ้ำเขาวงษ์
อ.บ้านไร่ ต.บ้านไร่

https://www.lovethailand.org/อำเภอลานสัก

No.7/9ถ้ำเขาฆ้องชัย
ถ้ำเขาฆ้องชัย
ถ้ำเขาฆ้องชัย ถ้ำเขาฆ้องชัย
อ.ลานสัก ต.ลานสัก

No.8/9ถ้ำเขาพระยาพายเรือ
ถ้ำเขาพระยาพายเรือ
ถ้ำเขาพระยาพายเรือ ถ้ำเขาพระยาพายเรือ
อ.ลานสัก ต.ลานสัก

No.9/9ถ้ำหุบป่าตาด
ถ้ำหุบป่าตาด
ถ้ำหุบป่าตาด ถ้ำหุบป่าตาด
อ.ลานสัก ต.ลานสัก