https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

No.1/7บ้านยะมะรัชโช
บ้านยะมะรัชโช
บ้านยะมะรัชโช บ้านยะมะรัชโช
อ.เมืองสุพรรณบุรี ต.ท่าพี่เลี้ยง

https://www.lovethailand.org/อำเภอเดิมบางนางบวช

No.2/7กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านเมืองจกลวดลายโบราณลาวซี่-ลาวครั่ง
กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านเมืองจกลวดลายโบราณลาวซี่-ลาวครั่ง
กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านเมืองจกลวดลายโบราณลาวซี่-ลาวครั่ง กลุ่มทอผ้าพื้นบ้านเมืองจกลวดลายโบราณลาวซี่-ลาวครั่ง
อ.เดิมบางนางบวช ต.เขาพระ

https://www.lovethailand.org/อำเภอด่านช้าง

No.3/7เสาใหญ่ บ้านกำนันดิน
เสาใหญ่ บ้านกำนันดิน
เสาใหญ่ บ้านกำนันดิน เสาใหญ่ บ้านกำนันดิน
อ.ด่านช้าง ต.หนองมะค่าโมง

No.4/7บ้านเขมรโรง
บ้านเขมรโรง
บ้านเขมรโรง บ้านเขมรโรง
อ.ด่านช้าง ต.หนองมะค่าโมง

No.5/7บ้านห้วยหินดำ
บ้านห้วยหินดำ
บ้านห้วยหินดำ บ้านห้วยหินดำ
อ.ด่านช้าง ต.หนองมะค่าโมง

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีประจันต์

No.6/7บ้านควาย (หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย)
บ้านควาย (หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย)
บ้านควาย (หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย) บ้านควาย (หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย)
อ.ศรีประจันต์ ต.ศรีประจันต์

https://www.lovethailand.org/อำเภออู่ทอง

No.7/7บ้านขาม
บ้านขาม
บ้านขาม บ้านขาม
อ.อู่ทอง ต.อู่ทอง