https://www.lovethailand.org/อำเภอเดิมบางนางบวช

No.1/3บึงฉวาก
บึงฉวาก
บึงฉวาก บึงฉวากบึงฉวาก
อ.เดิมบางนางบวช ต.เขาพระ

https://www.lovethailand.org/อำเภอด่านช้าง

No.2/3เขื่อนกระเสียว
เขื่อนกระเสียว
เขื่อนกระเสียว เขื่อนกระเสียวเขื่อนกระเสียว
อ.ด่านช้าง ต.หนองมะค่าโมง

https://www.lovethailand.org/อำเภอสามชุก

No.3/3บึงระหาร
บึงระหาร
บึงระหาร บึงระหารบึงระหาร
อ.สามชุก ต.ย่านยาว