https://www.lovethailand.org/อำเภอพรหมบุรี

No.1/4คูค่ายพม่า
คูค่ายพม่า
คูค่ายพม่า คูค่ายพม่า
อ.พรหมบุรี ต.พระงาม

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าช้าง

No.2/4เรือมาดวัดจำปาทอง
เรือมาดวัดจำปาทอง
เรือมาดวัดจำปาทอง เรือมาดวัดจำปาทอง
อ.ท่าช้าง ต.ถอนสมอ

https://www.lovethailand.org/อำเภออินทร์บุรี

No.3/4เมืองโบราณบ้านคูเมือง
เมืองโบราณบ้านคูเมือง
เมืองโบราณบ้านคูเมือง เมืองโบราณบ้านคูเมือง
อ.อินทร์บุรี ต.อินทร์บุรี

No.4/4ภาพเขียนสีน้ำวัดม่วง
ภาพเขียนสีน้ำวัดม่วง
ภาพเขียนสีน้ำวัดม่วง ภาพเขียนสีน้ำวัดม่วง
อ.อินทร์บุรี ต.อินทร์บุรี