https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสิงห์บุรี

No.1/8บึงบางกระเจ็ด
บึงบางกระเจ็ด
บึงบางกระเจ็ด บึงบางกระเจ็ด
อ.เมืองสิงห์บุรี ต.บางพุทรา

https://www.lovethailand.org/อำเภอบางระจัน

No.2/8ลำน้ำแม่ลา
ลำน้ำแม่ลา
ลำน้ำแม่ลา ลำน้ำแม่ลาลำน้ำแม่ลา
อ.บางระจัน ต.สิงห์

No.3/8ลำแม่ลา
ลำแม่ลา
ลำแม่ลา ลำแม่ลาลำแม่ลา
อ.บางระจัน ต.สิงห์

No.4/8บึงห้วงขนาน
บึงห้วงขนาน
บึงห้วงขนาน บึงห้วงขนานบึงห้วงขนาน
อ.บางระจัน ต.สิงห์

https://www.lovethailand.org/อำเภอค่ายบางระจัน

No.5/8วังกะจับ
วังกะจับ
วังกะจับ วังกะจับ
อ.ค่ายบางระจัน ต.โพทะเล

https://www.lovethailand.org/อำเภอพรหมบุรี

No.6/8หนองหัวดอน และหนองสาหร่าย
หนองหัวดอน และหนองสาหร่าย
หนองหัวดอน และหนองสาหร่าย หนองหัวดอน และหนองสาหร่าย
อ.พรหมบุรี ต.พระงาม

https://www.lovethailand.org/อำเภอท่าช้าง

No.7/8บึงกระดีแดง
บึงกระดีแดง
บึงกระดีแดง บึงกระดีแดง
อ.ท่าช้าง ต.ถอนสมอ

No.8/8หนองลาด
หนองลาด
หนองลาด หนองลาดหนองลาด
อ.ท่าช้าง ต.ถอนสมอ