https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสระบุรี

No.1/3บ้านเขาแก้ว
บ้านเขาแก้ว
บ้านเขาแก้ว บ้านเขาแก้ว
อ.เมืองสระบุรี ต.ปากเพรียว

https://www.lovethailand.org/อำเภอแก่งคอย

No.2/3หมู่บ้านทำไม้ขุดล้อม
หมู่บ้านทำไม้ขุดล้อม
หมู่บ้านทำไม้ขุดล้อม หมู่บ้านทำไม้ขุดล้อม
อ.แก่งคอย ต.แก่งคอย

https://www.lovethailand.org/อำเภอเสาไห้

No.3/3ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าตำบลต้นตาล
ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าตำบลต้นตาล
ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าตำบลต้นตาล ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าตำบลต้นตาล
อ.เสาไห้ ต.เสาไห้