https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสระบุรี

No.1/3เขาครก
เขาครก
เขาครก เขาครก
อ.เมืองสระบุรี ต.ปากเพรียว

https://www.lovethailand.org/อำเภอแก่งคอย

No.2/3ผาเสด็จ
ผาเสด็จ
ผาเสด็จ ผาเสด็จ
อ.แก่งคอย ต.แก่งคอย

No.3/3เขาพระพุทธบาทน้อย
เขาพระพุทธบาทน้อย
เขาพระพุทธบาทน้อย เขาพระพุทธบาทน้อย
อ.แก่งคอย ต.แก่งคอย