https://www.lovethailand.org/อำเภอบางคนที

No.1/6ศิลปะการทำซออู้ บ้านพญาซอ
ศิลปะการทำซออู้ บ้านพญาซอ
ศิลปะการทำซออู้ บ้านพญาซอ ศิลปะการทำซออู้ บ้านพญาซอ
อ.บางคนที ต.กระดังงา

https://www.lovethailand.org/อำเภออัมพวา

No.2/6บ้านดนตรี
บ้านดนตรี
บ้านดนตรี บ้านดนตรี
อ.อัมพวา ต.อัมพวา

No.3/6บ้านท่าคา
บ้านท่าคา
บ้านท่าคา บ้านท่าคา
อ.อัมพวา ต.อัมพวา

No.4/6บ้านหัวหาด
บ้านหัวหาด
บ้านหัวหาด บ้านหัวหาด
อ.อัมพวา ต.อัมพวา

No.5/6บ้านเขายี่สาร
บ้านเขายี่สาร
บ้านเขายี่สาร บ้านเขายี่สาร
อ.อัมพวา ต.อัมพวา

No.6/6บ้านสวนเรือนไทย
บ้านสวนเรือนไทย
บ้านสวนเรือนไทย บ้านสวนเรือนไทย
อ.อัมพวา ต.อัมพวา