https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสมุทรสาคร

No.1/3อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์
อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์
อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์
อ.เมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย

No.2/3เรือขุดโบราณ
เรือขุดโบราณ
เรือขุดโบราณ เรือขุดโบราณ
อ.เมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย

https://www.lovethailand.org/อำเภอกระทุ่มแบน

No.3/3ปล่องเหลี่ยม
ปล่องเหลี่ยม
ปล่องเหลี่ยม ปล่องเหลี่ยม
อ.กระทุ่มแบน ต.ตลาดกระทุ่มแบน