https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสมุทรสาคร

No.1/4คลองโคกขาม
คลองโคกขาม
คลองโคกขาม คลองโคกขาม
อ.เมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย

No.2/4แม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำท่าจีน
อ.เมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย

No.3/4คลองสุนัขหอน
คลองสุนัขหอน
คลองสุนัขหอน คลองสุนัขหอนคลองสุนัขหอน
อ.เมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย

https://www.lovethailand.org/อำเภอกระทุ่มแบน

No.4/4คลองภาษีเจริญ
คลองภาษีเจริญ
คลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ
อ.กระทุ่มแบน ต.ตลาดกระทุ่มแบน