https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสมุทรสาคร

No.1/4บ้านปากคลองประมง
บ้านปากคลองประมง
บ้านปากคลองประมง บ้านปากคลองประมงบ้านปากคลองประมง
อ.เมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย

No.2/4หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม
หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม
หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอมหมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม
อ.เมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย

No.3/4บ้านทำกังหันลม
บ้านทำกังหันลม
บ้านทำกังหันลม บ้านทำกังหันลมบ้านทำกังหันลม
อ.เมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย

https://www.lovethailand.org/อำเภอกระทุ่มแบน

No.4/4หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
อ.กระทุ่มแบน ต.ตลาดกระทุ่มแบน