https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสมุทรสาคร

No.1/12พระโพธิสัตว์กวนอิม
พระโพธิสัตว์กวนอิม
พระโพธิสัตว์กวนอิม พระโพธิสัตว์กวนอิม
อ.เมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย

No.2/12ศาลเจ้าปุนเถ้ากง
ศาลเจ้าปุนเถ้ากง
ศาลเจ้าปุนเถ้ากง ศาลเจ้าปุนเถ้ากง
อ.เมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย

No.3/12ศาลเจ้าพ่อกวนอู
ศาลเจ้าพ่อกวนอู
ศาลเจ้าพ่อกวนอู ศาลเจ้าพ่อกวนอู
อ.เมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย

No.4/12ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
อ.เมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย

No.5/12ศาลเจ้าแม่บ๋วยเนี้ย (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)
ศาลเจ้าแม่บ๋วยเนี้ย (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)
ศาลเจ้าแม่บ๋วยเนี้ย (ศาลเจ้าแม่ทับทิม) ศาลเจ้าแม่บ๋วยเนี้ย (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)
อ.เมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย

No.6/12โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
อ.เมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย

No.7/12โรงเจเชงเฮียงตั๊ว
โรงเจเชงเฮียงตั๊ว
โรงเจเชงเฮียงตั๊ว โรงเจเชงเฮียงตั๊ว
อ.เมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย

No.8/12ศาลพ่อขุนโขน
ศาลพ่อขุนโขน
ศาลพ่อขุนโขน ศาลพ่อขุนโขน
อ.เมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย

No.9/12ศาลพันท้ายนรสิงห์
ศาลพันท้ายนรสิงห์
ศาลพันท้ายนรสิงห์ ศาลพันท้ายนรสิงห์
อ.เมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย

https://www.lovethailand.org/อำเภอกระทุ่มแบน

No.10/12ศาลหลวงตาทอง
ศาลหลวงตาทอง
ศาลหลวงตาทอง ศาลหลวงตาทอง
อ.กระทุ่มแบน ต.ตลาดกระทุ่มแบน

No.11/12ศาลเจ้าตาแป๊ะกง
ศาลเจ้าตาแป๊ะกง
ศาลเจ้าตาแป๊ะกง ศาลเจ้าตาแป๊ะกง
อ.กระทุ่มแบน ต.ตลาดกระทุ่มแบน

https://www.lovethailand.org/อำเภอบ้านแพ้ว

No.12/12พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร
พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร
พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร
อ.บ้านแพ้ว ต.บ้านแพ้ว