https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองลำปาง

No.1/8บ้านสวนเซรามิค
บ้านสวนเซรามิค
บ้านสวนเซรามิค บ้านสวนเซรามิค
อ.เมืองลำปาง ต.เวียงเหนือ

No.2/8รถม้าลำปาง
รถม้าลำปาง
รถม้าลำปาง รถม้าลำปาง
อ.เมืองลำปาง ต.เวียงเหนือ

No.3/8ประเพณีทานขันข้าว
ประเพณีทานขันข้าว
ประเพณีทานขันข้าว ประเพณีทานขันข้าว
อ.เมืองลำปาง ต.เวียงเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่เมาะ

No.4/8ประเพณีบุญบั้งไฟแผ่นดินหวิด
ประเพณีบุญบั้งไฟแผ่นดินหวิด
ประเพณีบุญบั้งไฟแผ่นดินหวิด ประเพณีบุญบั้งไฟแผ่นดินหวิดประเพณีบุญบั้งไฟแผ่นดินหวิด
อ.แม่เมาะ ต.บ้านดง

https://www.lovethailand.org/อำเภองาว

No.5/8ศูนย์อนุรักษ์ภาพยนต์ย้อนยุค
ศูนย์อนุรักษ์ภาพยนต์ย้อนยุค
ศูนย์อนุรักษ์ภาพยนต์ย้อนยุค ศูนย์อนุรักษ์ภาพยนต์ย้อนยุคศูนย์อนุรักษ์ภาพยนต์ย้อนยุค
อ.งาว ต.หลวงเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอวังเหนือ

No.6/8งานสลากภัตร
งานสลากภัตร
งานสลากภัตร งานสลากภัตร
อ.วังเหนือ ต.ทุ่งฮั้ว

https://www.lovethailand.org/อำเภอเถิน

No.7/8ประเพณีตานก๋วยสลาก
ประเพณีตานก๋วยสลาก
ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีตานก๋วยสลาก
อ.เถิน ต.ล้อมแรด

No.8/8ประเพณีกินข้าวจี่เข้าหลาม
ประเพณีกินข้าวจี่เข้าหลาม
ประเพณีกินข้าวจี่เข้าหลาม ประเพณีกินข้าวจี่เข้าหลาม
อ.เถิน ต.ล้อมแรด