https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่เมาะ

No.1/2ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา
ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา
ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา
อ.แม่เมาะ ต.บ้านดง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแจ้ห่ม

No.2/2ล่องแพสำเภาทอง
ล่องแพสำเภาทอง
ล่องแพสำเภาทอง ล่องแพสำเภาทองล่องแพสำเภาทอง
อ.แจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม