https://www.lovethailand.org/อำเภอเกาะคา

No.1/2ฟาร์มแกะฮักยู
ฟาร์มแกะฮักยู
ฟาร์มแกะฮักยู ฟาร์มแกะฮักยู
อ.เกาะคา ต.ลำปางหลวง

https://www.lovethailand.org/อำเภอห้างฉัตร

No.2/2ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย (สวนป่าทุ่งเกวียน)
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย (สวนป่าทุ่งเกวียน)
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย (สวนป่าทุ่งเกวียน) ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย (สวนป่าทุ่งเกวียน)
อ.ห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร