https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองลำปาง

No.1/2สวนสาธารณะหนองกระทิง
สวนสาธารณะหนองกระทิง
สวนสาธารณะหนองกระทิง สวนสาธารณะหนองกระทิง
อ.เมืองลำปาง ต.เวียงเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเกาะคา

No.2/2สวนสองพี่น้อง
สวนสองพี่น้อง
สวนสองพี่น้อง สวนสองพี่น้อง
อ.เกาะคา ต.ลำปางหลวง