https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองลำปาง

No.1/3ชุมชนท่ามะโอ
ชุมชนท่ามะโอ
ชุมชนท่ามะโอ ชุมชนท่ามะโอ
อ.เมืองลำปาง ต.เวียงเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเสริมงาม

No.2/3กลุ่มผ้าทอบ้านนาบอน
กลุ่มผ้าทอบ้านนาบอน
กลุ่มผ้าทอบ้านนาบอน กลุ่มผ้าทอบ้านนาบอน
อ.เสริมงาม ต.ทุ่งงาม

https://www.lovethailand.org/อำเภองาว

No.3/3ศูนย์ศิลปะชุมชนเมืองงาว หรือบ้านจ้างหลวง
ศูนย์ศิลปะชุมชนเมืองงาว หรือบ้านจ้างหลวง
ศูนย์ศิลปะชุมชนเมืองงาว หรือบ้านจ้างหลวง ศูนย์ศิลปะชุมชนเมืองงาว หรือบ้านจ้างหลวง
อ.งาว ต.หลวงเหนือ