https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองลำปาง

No.1/12ถ้ำผาสวน
ถ้ำผาสวน
ถ้ำผาสวน ถ้ำผาสวน
อ.เมืองลำปาง ต.เวียงเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่เมาะ

No.2/12ถ้ำแต้ว
ถ้ำแต้ว
ถ้ำแต้ว ถ้ำแต้ว
อ.แม่เมาะ ต.บ้านดง

No.3/12ถ้ำแม่เติ๋น
ถ้ำแม่เติ๋น
ถ้ำแม่เติ๋น ถ้ำแม่เติ๋น
อ.แม่เมาะ ต.บ้านดง

https://www.lovethailand.org/อำเภองาว

No.4/12ถ้ำผาพลึง
ถ้ำผาพลึง
ถ้ำผาพลึง ถ้ำผาพลึง
อ.งาว ต.หลวงเหนือ

No.5/12ถ้ำเหียงมหัศจรรย์
ถ้ำเหียงมหัศจรรย์
ถ้ำเหียงมหัศจรรย์ ถ้ำเหียงมหัศจรรย์
อ.งาว ต.หลวงเหนือ

No.6/12ถ้ำราชคฤห์
ถ้ำราชคฤห์
ถ้ำราชคฤห์ ถ้ำราชคฤห์
อ.งาว ต.หลวงเหนือ

No.7/12ถ้ำแม่เมือง
ถ้ำแม่เมือง
ถ้ำแม่เมือง ถ้ำแม่เมือง
อ.งาว ต.หลวงเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอวังเหนือ

No.8/12ถ้ำสระ
ถ้ำสระ
ถ้ำสระ ถ้ำสระ
อ.วังเหนือ ต.ทุ่งฮั้ว

No.9/12ถ้ำผางาม (บ้านหมุ้น)
ถ้ำผางาม (บ้านหมุ้น)
ถ้ำผางาม (บ้านหมุ้น) ถ้ำผางาม (บ้านหมุ้น)
อ.วังเหนือ ต.ทุ่งฮั้ว

No.10/12ถ้ำผาแดง
ถ้ำผาแดง
ถ้ำผาแดง ถ้ำผาแดง
อ.วังเหนือ ต.ทุ่งฮั้ว

https://www.lovethailand.org/อำเภอเถิน

No.11/12ถ้ำผาขัน
ถ้ำผาขัน
ถ้ำผาขัน ถ้ำผาขัน
อ.เถิน ต.ล้อมแรด

https://www.lovethailand.org/อำเภอแม่ทะ

No.12/12ถ้ำแจ้ง
ถ้ำแจ้ง
ถ้ำแจ้ง ถ้ำแจ้ง
อ.แม่ทะ ต.แม่ทะ