https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองลำปาง

No.1/5สถานีรถไฟนครลำปาง
สถานีรถไฟนครลำปาง
สถานีรถไฟนครลำปาง สถานีรถไฟนครลำปาง
อ.เมืองลำปาง ต.เวียงเหนือ

No.2/5สะพานรัษฎาภิเศก (สะพานขาว)
สะพานรัษฎาภิเศก (สะพานขาว)
สะพานรัษฎาภิเศก (สะพานขาว) สะพานรัษฎาภิเศก (สะพานขาว)
อ.เมืองลำปาง ต.เวียงเหนือ

https://www.lovethailand.org/อำเภอเกาะคา

No.3/5พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อ.เกาะคา ต.ลำปางหลวง

https://www.lovethailand.org/อำเภอแจ้ห่ม

No.4/5อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ
อ.แจ้ห่ม ต.แจ้ห่ม

https://www.lovethailand.org/อำเภอห้างฉัตร

No.5/5อนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน อนุสาวรีย์เจ้าพ่อขุนตาน
อ.ห้างฉัตร ต.ห้างฉัตร