https://www.lovethailand.org/อำเภอเมืองสุโขทัย

No.1/10ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ
ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ
ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ
อ.เมืองสุโขทัย ต.ธานี

https://www.lovethailand.org/อำเภอคีรีมาศ

No.2/10ประเพณีการแข่งเรือ
ประเพณีการแข่งเรือ
ประเพณีการแข่งเรือ ประเพณีการแข่งเรือ
อ.คีรีมาศ ต.โตนด

No.3/10ประเพณีการทำขวัญผึ้ง
ประเพณีการทำขวัญผึ้ง
ประเพณีการทำขวัญผึ้ง ประเพณีการทำขวัญผึ้ง
อ.คีรีมาศ ต.โตนด

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีสัชนาลัย

No.4/10เตาทุเรียง
เตาทุเรียง
เตาทุเรียง เตาทุเรียง
อ.ศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว

No.5/10ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย
อ.ศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว

No.6/10ประเพณีแห่ช้างบวชนาค
ประเพณีแห่ช้างบวชนาค
ประเพณีแห่ช้างบวชนาค ประเพณีแห่ช้างบวชนาค
อ.ศรีสัชนาลัย ต.หาดเสี้ยว

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีสำโรง

No.7/10ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงประเพณีลอยกระทง
อ.ศรีสำโรง ต.คลองตาล

No.8/10กลองยาว
กลองยาว
กลองยาว กลองยาว
อ.ศรีสำโรง ต.คลองตาล

https://www.lovethailand.org/อำเภอศรีนคร

No.9/10ประเพณีตักบาตรเทโว
ประเพณีตักบาตรเทโว
ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีตักบาตรเทโว
อ.ศรีนคร ต.ศรีนคร

https://www.lovethailand.org/อำเภอทุ่งเสลี่ยม

No.10/10ประเพณีกินข้าวสลาก
ประเพณีกินข้าวสลาก
ประเพณีกินข้าวสลาก ประเพณีกินข้าวสลาก
อ.ทุ่งเสลี่ยม ต.บ้านใหม่ไชยมงคล